Protecció de dades

De conformitat amb el que disposa l'article 5 apartat 1 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem del següent:

 

Responsable del fitxer

Les dades del responsable dels fitxers en els quals s'inclouran dades personals recollides i tractades des d'aquesta pàgina web són:

A PEU DE PÀGINA, S.L.

C/Major de Sarrià, 50 08017 Barcelona.

932 806 050

llibreria@apeudepagina.com

 

Usos i Finalitats de les Dades Recollits

Les dades que Vè. Ens facilita a través d'aquesta web, formaran part de fitxers titularitat de RAÓ SOCIAL DE LA LLIBRERIA, sent les finalitats les que es detallen a continuació:

• Gestió de Venda: Quan adquireix un producte a través del nostre web, les dades facilitades en els apartats "dades d'enviament" i "dades de facturació", si és el cas, s'utilitzaran per a dur a terme la tramitació i gestió de la venda i la seva posterior facturació. Així mateix, les dades facilitades a través del formulari "Comandes especials" s'utilitzaran igualment per tramitar la seva sol·licitud de comanda especial.

• Realitzar Ofertes, Promocions i Sortejos: La informació que Vè. Ens proporcioni a través dels nostres formularis de recollida de dades, podrà ser utilitzada per a l'organització de promocions i sortejos de productes comercialitzats a través de la nostra pàgina web. Cada promoció, oferta o sorteig comptarà amb les seves pròpies condicions particulars.

• Enviament d'Informació: La llibreria utilitzarà les dades personals que l'usuari proporcioni a l'apartat "contacti amb nosaltres" per respondre a les sol·licituds d'informació que ens sol·liciti. La informació introduïda en els formularis o correus electrònics de contacte s'emprarà a més, per enviar-li informació d'interès sobre les novetats dels productes comercialitzats, així com promocions, concursos i ofertes realitzades per la llibreria. Aquesta informació s'envia per via postal i / o electrònica. Els usuaris que no desitgen rebre aquest tipus d'informació poden comunicar-ho a l'adreça de correu electrònic: EMAIL DE CONTACTE.

• Gestió d'Usuaris: La informació que ens proporcioni al formulari de registre "el meu compte" serà utilitzada per a la gestió de clients i usuaris que utilitzen els nostres serveis a través de la pàgina web.

• L'emplenament dels respectius qüestionaris serà obligatòria per assolir els respectius objectius, i no és possible assolir les finalitats indicades sense l'obtenció de la referida informació personal.

 

Comunicació de Dades a Tercers

El responsable del fitxer té previst la comunicació de les seves dades personals a tercers en els supòsits que es detallen a continuació:

• Per disposició legal: Les seves dades seran comunicades a tercers en els supòsits en què una disposició legal així ho estableixi (administracions públiques, autoritats administratives o judicials ... etc.).

• Gestió de pagaments i cobraments: Les seves dades personals seran comunicades a tercers quan resulti necessari per a formalitzar i gestionar el pagament dels productes o serveis adquirits (paypal, entitats bancàries o caixes d'estalvis).

• A Tercers Necessaris per a la Prestació de Els nostres Serveis: es comunicaran a tercers (administracions públiques, registres oficials o altres professionals com notaris ... etc) les dades de caràcter personal que resultin necessaris per a prestar els serveis contractats.

• Guanyadors de Sortejos, Promocions i Concursos: La llibreria publicarà les dades identificatives dels guanyadors de sortejos, promocions o concursos. Aquestes dades (noms), seran publicats a la nostra pàgina web i en les diverses xarxes socials en què La Llibreria tingui compte o perfil corporatiu.

 

Confidencialitat

La llibreria s'obliga, d'acord estableix l'article 10 LOPD, a guardar secret respecte a les dades personals tractades, i tot després de finalitzada la relació comercial entre ambdues parts, havent estendre aquesta obligació a tot el personal de la seva organització que accedeixi a aquests fitxers .

 

Exercici de Drets

L'informem del dret que li assisteix per exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant l'enviament de la sol·licitud d'exercici corresponent juntament amb còpia del document oficial que l'identifiqui (DNI, carnet de conduir o passaport) a l'adreça de del responsable del fitxer. Per demanar informació sobre la forma d'exercir aquests drets Vè. Pot dirigir-se a la pàgina web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.agpd.es